Kommigraphics always works
closely with you at every step of a
well structured procedure of brand
design, so that your views are.

algemene voorwaarden

Onze

algemene voorwaarden

Inleiding

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

+ Advertentie: iedere voor grafische voorstelling vatbare reclamebericht van Afnemer, onder meer doch niet uitsluitend bestaande uit teksten al dan niet in combinatie met al dan niet bewegend beeldmateriaal.
+ Advertentiedienst: de Dienst waarbij Dock35 bewerkstelligt dat een Advertentie wordt weergegeven conform de overeengekomen weergavewijze, -duur en Medium inzake de Advertentie;
+ Advertentiemateriaal: de door Afnemer aangeleverde documentatie aan de hand waarvan een Advertentie wordt samengesteld voor plaatsing in een Medium en waarbij direct kenbaar is dat het een reclame-uiting betreft;
+ Afnemer: een (rechts)persoon die een Overeenkomst met Dock35 aangaat.
+ Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
+ Dock35: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dock35 Media B.V., kantoorhoudende te (7006RK) Doetinchem, aan de Mercuriusstraat 35, gekenmerkt bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijfnummer 74923706.
+ Dag: kalenderdag.
+ Dienst(en): alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Dock35 voor of ten behoeve van de Afnemer verricht.
+ Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Afnemer of Dock35 in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
+ Externe Advertentiemedium: een entiteit die de Advertentiedienst al dan niet deels uitvoert, dan wel de Advertentie weergeeft conform de overeengekomen Advertentiedienst;
+ Gegevens: de informatie en gegevens die noodzakelijk is/zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder, maar niet uitsluitend, Advertentiemateriaal, gegevens over de ICT-omgeving van Afnemer, of gegevens waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
+ Medium: het medium waarin de Advertentie wordt weergegeven uit hoofde van een Overeenkomst tussen Afnemer en Dock35;
+ Overeenkomst: elke Overeenkomst gesloten tussen Dock35 en de Afnemer.
+ Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst tussen Afnemer en Dock35, waarbij in het kader van een door Dock35 georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Diensten, producten en/of digitale inhoud, waarbij gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
+ Partij: de individuele aanduiding die zowel op Dock35 als Afnemer ziet.
+ Partijen: de gezamenlijke aanduiding van Dock35 en Afnemer.
+ Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
+ Schriftelijk: betekent op schrift, per e-mail, via de website van Dock35 of langs een andere tussen Dock35 en Afnemer overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar worden gemaakt.

 

Artikel 2. Identiteit Dock35 Media

+ Dock35 Media B.V.

Handelend onder de naam: Dock35 Media B.V.

Vestigings- & bezoekadres: Mercuriusstraat 35 te (7006 RK Doetinchem)

Telefoonnummer: 0314-355800

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

E-mail: info@dock35media.nl

KvK-nummer: 74923706

Btw-identificatienummer: NL 860 075 059 B01

 

Overeenkomstrechtelijke aspecten

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

+ Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen Partijen, tenzij door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.
+ Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Dock35, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
+ De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt door Dock35 uitdrukkelijk van de hand gewezen.
+ De inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden gewijzigd. Indien een dergelijke wijziging zich voordoet, zal Dock35 de inhoud van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Afnemer voorleggen. Indien Afnemer niet binnen 1 maand na de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, zijn bezwaren tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden uit, wordt de inhoud van de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht te zijn aanvaard.
+ Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig zijn, vernietigbaar zijn of worden vernietigd, dan blijven deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voor al het overige in stand. In dit geval treden Dock35 en de Afnemer in overleg met als doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
+ Indien Dock35 van Afnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat Dock35 het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
+ Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk en uitdrukkelijk met Dock35 zijn overeengekomen.
+ Voor de vraag welke voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, is de administratie van Dock35 zijn leidend, behoudens tegenbewijs van Afnemer.
+ Bij strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst te allen tijde.

 

Artikel 4. Het aanbod

+ Ieder aanbod van Dock35, waaronder maar niet uitsluitend aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, is vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is vastgesteld, waarbij dient te worden aangenomen dat die termijn zonder andersluidende verklaring van Dock35 niet strekt tot binding vóór de gestelde termijn. Indien er een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
+ Het doen van aanbiedingen en/of uitbrengen van offertes door Dock35 mag enkel worden gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor zover Afnemer, al dan niet als gevolg van de hiervoor genoemde uitnodiging, enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of in de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de koper dat op eigen risico.
+ Dock35 kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat een aanbod van Dock35, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, fout, misslag of verschrijving bevat.
+ Indien de aanvaarding van Afnemer, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Dock35, dan is Dock35 daaraan niet gebonden, tenzij Dock35 Schriftelijk anders aangeeft.
+ Het reclamemateriaal van Dock35 in de ruimste zin van het woord, waaronder afbeeldingen, catalogi, tekeningen en soortgelijke door Dock35 al dan niet op elektronische wijze verstrekte gegevens, is aan wijzigingen onderhevig en binden Dock35 niet.
+ Een samengestelde prijsopgave verplicht Dock35 niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
+ Aanbiedingen en/of offertes van Dock35 gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

+ De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij vereiste voorwaarden, waaronder de voorwaarde zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Dock35 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bestelling of opdracht van Afnemer niet te accepteren.
+ Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt de Overeenkomst pas tot stand na Schriftelijke bevestiging door Dock35 van de aanvaarding van het aanbod door Afnemer.
+ Overeenkomsten (al dan niet op afstand) worden beheerst door de inhoud van de orderbevestiging van Dock35 en de Algemene Voorwaarden van Dock35. Aan eerdere offertes, correspondentie, mededelingen en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend.
+ Iedere Overeenkomst wordt met Dock35 aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten en/of producten die Dock35 aanbiedt.
+ Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dock35 zal Afnemer hiervan op de hoogte stellen.
+ Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Afnemer en Dock35 zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen.

 

Levering

 

Artikel 6. Levering en uitvoering

+ Aflevering vindt plaats op het moment dat de goederen en/of de gegevens door Dock35 worden overgedragen aan Afnemer waardoor deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer komen.
+ Afnemer is verplicht de gekochte goederen dan wel Diensten of gegevens af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
+ Indien Afnemer op de plaats van de levering het goed weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, heeft Dock35 het recht de voor aflevering bestemde goederen op te slaan voor risico en rekening van de Afnemer. Dock35 is 14 dagen nadat Dock35 Afnemer hiervan op de hoogte heeft gesteld gerechtigd naar goeddunken over de goederen te beschikken. In dat geval is zij niet langer gehouden tot aflevering terwijl de verplichting tot betaling door Afnemer in stand blijft.
+ De met Dock35 overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. In geval van een Advertentiedienst, behoudt Dock35 zich het recht voor de Advertentie naar een opvolgende editie van het Medium te plaatsen indien daarvoor gerechtvaardigde belangen aanwezig zijn. Een gerechtvaardigd belang is in ieder geval aanwezig indien het Medium een editie uitbrengt met een thema, waarmee de desbetreffende Advertentie in hetzelfde thema naar oordeel van Dock35 niet verenigbaar is.
+ Dock35 is gerechtigd de Overeenkomst in fasen dan wel deelleveringen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen of delen wordt uitgevoerd, heeft Dock35 het recht om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
+ Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Dock35 Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
+ Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Dock35 de Afnemer hierover inlichten.
+ Geringe, in de handel gebruikelijke, afwijkingen in bijvoorbeeld model, kwaliteit, kleur, maat, aantal, afwerking en dergelijke in de producten of Diensten die door Dock35 geleverd worden dienen door Afnemer te worden aanvaard en leveren in beginsel geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Dock35 op.

 

Artikel 7. Risico overdracht

+ Dock35 bepaalt de wijze van verzending tenzij schriftelijk een bepaalde wijze is overeengekomen. Wenst Afnemer een zending anders te ontvangen dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van Afnemer.
+ Afnemer is gehouden bij de levering de producten in ontvangst te nemen. Op het moment dat de producten aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk is gebleken, wordt de afname geacht te zijn geweigerd. Afnemer is hierdoor direct in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt, geldt als leveringsdatum van de producten. Alle kosten voortvloeiende uit de afnameweigering komen voor rekening van Afnemer, zulks onverminderd de rechten van Dock35 jegens Afnemer terzake van deze tekortkoming.
+ Zodra de goederen en/of gegevens in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of de door Afnemer ingeschakelde derde(n) is overgegaan, is Afnemer verplicht deze goederen afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan en dergelijke. Afnemer is verplicht een afschrift van de polissen van deze verzekeringen en bewijs van betaling van de verschuldigde premie op eerste verzoek van Dock35 aan Dock35 te verstrekken.
+ De goederen of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, komen tot aan het tijdstip van het in de feitelijke beschikkingsmacht brengen van de goederen of gegevens aan Afnemer voor rekening en risico van Dock35.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

+ Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van hetgeen Afnemer ter zake verschuldigd is eigenaar van de doorDock35 afgeleverde producten c.q. goederen en gegevens waarvan het de bedoeling is dat Afnemer (uiteindelijk) eigenaar wordt. De voorwaarde omvat alle vorderingen betreffende detegenprestatie voor door Dock35 aan Afnemer krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
+ Zolang de voorwaarde van volledige betaling niet is vervuld, wordt Afnemer geen eigenaar van de afgeleverde zaken en kan en mag zij geen pandrecht of ander beperkt recht daarop vestigen.Dock35 heeft het recht deze goederen en gegevens terug te vorderen en tot zich te nemen als Afnemer in verzuim is en een geval als genoemd onder art. 27.1. van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet. Afnemer verleent Dock35 en haar werknemers bij voorbaat toestemming om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden om de goederen en gegevens terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Dock35 op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling te ontbinden.

 

Artikel 9. Overmacht

+ Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dock35 geen invloed kan uitoefenen en waardoor Dock35 niet in staat is een of meer van haar verplichtingen na te komen zowel in de onderneming van Dock35 als bij de opslag of gedurende overdracht (al dan niet in eigen beheer) alsmede bij derden van wie Dock35 de benodigde goederen of gegevens geheel of gedeeltelijk moet betrekken. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
+ Overmacht bij een of meer toeleveranciers van Dock35, waaronder mede wordt verstaan overmacht bij het Externe Adverteermedium;
+ Het niet, gedeeltelijk of niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers van Dock35, waaronder mede wordt verstaan de niet-plaatsing van een Advertentie om wat voor reden dan ook door het Externe Adverteermedium;
+ Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden; waarvan het gebruik door Afnemer aan Dock35 is voorgeschreven;
+ Overheidsmaatregelen;
+ Storing in de levering van energie en water, van internet, computernetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten;
+ vervoersproblemen;
+ De niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden;
+ Werkstaking;
+ Brand;
+ Waterschade;
+ Defecten aan machinerieën, waaronder computerapparatuur;
+ in- , uit- en/of doorvoerverboden;
+ het niet verkrijgen van benodigde vergunningen; en/of
+ alsmede de omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Dock35  in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.
+ In geval van overmacht is Dock35 gerechtigd de levertijd van goederen of gegevens met de duur van de belemmeringen te verlengen.
+ In geval van overmacht is Dock35 gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst jegens Afnemer tijdelijk op te schorten tot dat aan die omstandigheden of feiten een einde is gekomen. Indien deze omstandigheden of feiten langer dan negentig (90) dagen aanhouden, of dreigen aan te houden, is Dock35 gerechtigd de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan Afnemer.

 

Artikel 10. Technische eisen

+ Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland moeten worden gebruikt of worden doorgevoerd is Dock35 er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren producten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de producten moeten worden gebruikt en is Dock35 nimmer aansprakelijk voor de eventuele directe of indirecte schade die daaruit voortvloeit.
+ Alle andere technische eisen die door Afnemer aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Afnemer uitdrukkelijk te worden gemeld.

 

Financieel

 

Artikel 11. Prijzen en tarieven

+ Alle door Dock35 vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
+ De door Dock35 vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Voor verzendingen buiten Nederland is Dock35 gerechtigd een extra toeslag in rekening te brengen bij Afnemer.
+ Dock35 is gerechtigd om aan Afnemer prijswijzingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de offerte is verzonden.
+ Indien Dock35 calculatiekosten c.q. ontwerpkosten op verzoek van Afnemer heeft gemaakt of zal maken, is Dock35 bevoegd deze kosten door te berekenen aan Afnemer.
+ Indien Dock35 het voornemen heeft haar honorarium, prijs of tarief te wijzigen, stelt zij Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien Afnemer niet binnen 4 weken na ontvangst Schriftelijk bezwaar maakt, wordt Afnemer geacht zijn/haar goedkeuring te hebben verleend. Indien Afnemer Schriftelijk hiertegen bezwaar maakt, zijn zowel Dock35 als Afnemer gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen, onder meer maar niet uitsluitend in de volgende gevallen:

 

Artikel 12. Betaling

+ Facturen van Dock35 dienen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso door Dock35. Afnemer geeft Dock35 hiertoe op eerste verzoek toestemming. Afnemer is gehouden 30 dagen na factuurdatum en gedurende een week daarna te zorgen voor voldoende saldo op haar bankrekening.
+ Afnemer dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
+ Dock35 heeft het recht Afnemer tot vooruitbetaling te verplichten en om al dan niet in overleg met Afnemer andere betalingstermijnen vast te stellen voor Afnemer.
+ Dock35 is bevoegd in delen te factureren. Dock35 is gerechtigd om haar Diensten maandelijks te factureren ter hoogte van de waarde die evenredig is aan de verrichte diensten, dan wel de reeds verrichte Diensten maandelijks conform het gebruikelijke uurtarief van Dock35 bij Afnemer in rekening te brengen.
+ Bij niet of tijdige betaling door de Afnemer, is Afnemer aan Dock35 vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden, tot aan de dag der voldoening, over het openstaande een rente verschuldigd ten hoogte van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW hoger is waarbij in dat geval de wettelijke rente zal worden aangehouden, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
+ Kosten die Dock35 ten behoeve van de Afnemer moet maken die gelet op hun omvang door Dock35 niet op voorschotbasis gedragen dienen te worden, dienen door Dock35 van Afnemer te zijn ontvangen vóór het tijdstip waarop Dock35 tot betaling van deze kosten verplicht is. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor commercialproductiekosten, websiteproductiekosten en (ether)mediakosten.
+ In geval van betalingsverzuim is Dock35 gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst – in de ruimste zins des woords – met Afnemer en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden. + Afnemer aanvaardt hierbij uitdrukkelijk het gevolg dat bij niet tijdige betaling van de facturen van Dock35, Dock35 gerechtigd is om al haar Diensten, aan Afnemer verstrekte programmatuur en de website van Afnemer niet-toegankelijk te maken voor Afnemer en derde partijen. In het geval Dock35 haar verplichtingen opschort en/of haar Diensten niet toegankelijk maakt, blijft Afnemer gebonden aan zijn betalingsverplichtingen.
+ Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Dock35 te melden.
+ Dock35 is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen. Dock35 is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten tot de door Dock35 verlangde zekerheid door Afnemer is gegeven.
+ Dock35 is gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de Afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de kosten van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau, waarbij de incassokosten 15% van de openstaande facturen van Afnemer bedragen waarbij een minimumbedrag zal worden aangehouden van € 150,00 per incasso exclusief BTW.
+ Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.
+ In geval van faillissement, al dan niet voorlopige surseance van betaling, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Afnemer, Afnemer komt te overlijden of wordt ontbonden, Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld, of na het sluiten van de Overeenkomst aan Dock35 andere omstandigheden ter kennis komen die Dock35 goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan haar verplichtingen zal doen, zijn de vorderingen van Dock35 en de verplichtingen van Afnemer jegens Dock35 onmiddellijk opeisbaar.

 

Aansprakelijkheid

 

Artikel 13. Onderzoek en Recht van Reclame

+ Afnemer dient bij of onverwijld na levering van de Diensten en/of producten van Dock35 te onderzoeken of de geleverde zaken, goederen en gegevens(overdracht) aan de Overeenkomst beantwoordt, daarbij wordt de door Dock35 verstrekte programmatuur geleverd ‘as is ’.
+ Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
internetveilingen;
producten op maat gemaakt; en/of
verzegelde programmatuur/programmatuur waarvan Afnemer de zegel heeft verbroken.
+ Afnemer kan geen beroep op niet naleving van de Overeenkomst doen indien Afnemer het onderzoek zoals omschreven in voorgaand lid van dit artikel nalaat of + Dock35 niet binnen een redelijke termijn van de gebreken in kennis heeft gesteld.
Dock35 dient in de gelegenheid te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een Schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide Partijen dient te worden ondertekend.
+ Afnemer mag afgeleverde goederen alleen terugzenden na voorafgaande toestemming van Dock35. De kosten daarvan zijn voor rekening van Afnemer.
+ Dock35 heeft het recht naar eigen keuze de producten te vervangen na terugzending daarvan in originele toestand tenzij Dock35 daarvan uitdrukkelijk afziet, de producten te herstellen dan wel de voor de betreffende producten betaalde vergoeding aan Afnemer terug te betalen.
+ Indien de reclame naar het oordeel van Dock35 terecht is, zal Dock35 hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de goederen gratis vervangen na terugzending daarvan originele toestand. Dock35 is niet tot verder schade- of onkostenvergoeding van welke aard dan ook verplicht.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

+ Afnemer is verplicht de voorschriften c.q. instructies inzake de wijze van opslag, behandeling en toepassing van de geleverde producten gegevens en Diensten strikt in acht te nemen.
+ Dock35 is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van:
+ Overmacht, zoals in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden is omschreven;
+ Nalatigheid van Afnemer in het onderhoud van de gebruikte dan wel geleverde goederen en/of door Afnemer gebruikte programmatuur;
+ Een gebrek in het door Afnemer aanleveren van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde en/of door Dock35 gevraagde Gegevens,waaronder in ieder geval wordt verstaan het gebruik van onderscheidingsmiddelen van derden, zonder dat Afnemer daartoe gerechtigd is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van derden anderszijds, of het niet aanleveren van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde en/of door Dock35 gevraagde Gegevens;
+ In geval van een Advertentiedienst een in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde door of namens Afnemer aangeleverde vorm of inhoud van de Advertentie, waaronder in ieder geval wordt verstaan een misleidende, beledigende, discriminerende grafische vorm of voorstelling, al dan niet met tekst of afbeelding, smaad, laster, et cetera, althans in geval de vorm of inhoud onverenigbaar is met de doelstelling en/of de hoofdactiviteit van het Medium waarin de desbetreffende Advertentie zal worden geplaatst;
+ Opzegging door Afnemer;
+ Beschadigingen aan de geleverde goederen ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
+ Normale slijtage aan de geleverde goederen ten gevolge van gebruik;
+ ongeschikte condities, zoals temperatuur en luchtvochtigheid, in de ruimte waarin de geleverde goederen zijn aangebracht en/of (op- of af)geleverd;
+ Enige andere van buiten komende oorzaak die in alle redelijkheid niet aan Dock35 is toe te rekenen;
+ Dock35 sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid uitdrukkelijk uitvoor directe schade, indirecte schade, hoe ook genaamd, of enig nadeel, waaronder in ieder geval gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, schade aan gewassen en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Dock35, haar ondergeschikten en/ofhaar ingeschakelde hulppersonen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
+ Op de Afnemer rust de verplichting enigerlei directe of indirecte, materiële of immateriële schade, hoe ook genaamd, of enig nadeel te beperken. Schade of nadeel ontstaan doordat de Afnemer dit nalaat c.q. de schade onvoldoende heeft beperkt c.q. zich onvoldoende heeft ingespannen, komt geheel voor rekening van Afnemer. Op de Afnemer rust de bewijslast om aan te tonen dat hij aan zijn verplichting als bedoeld als voornoemd heeft voldaan.
+ Dock35 is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van beveiligingsvoorschriften of technische voorschriften alsmede gebruik van goederen of producten voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn, dan wel van een gebruik van goederen dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.
+ Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 14.2, 14.3 en 14.4 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Dock35 in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Dock35 komt.
+ Dock35 spant zich zo goed mogelijk in haar producten en Diensten inclusief de overdracht daarvan vrij te houden van malware, inclusief virussen, of D-DoS aanvallen, maar is daarvoor nimmer aansprakelijk.
+ Dock35 is in zijn hoedanigheid als hoster nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door Dock35 ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

+ De aansprakelijkheid voor Diensten van Dock35 ten behoeve van Afnemer, die Dock35 aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag dat Dock35 op die derde kan verhalen. Dock35 zal al hetgeen doen, respectievelijk Afnemer alle medewerking verlenen die van Dock35 gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
+ Afnemer vrijwaart Dock35 tegen alle aanspraken van derden op Dock35 die verband houden met de in het kader van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en Diensten, en in ieder geval ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten, c.q. voor enig nadeel, waaronder mede wordt verstaan de werkelijke proceskosten en kosten van juridische bijstand die Dock35 ten gevolge van een aansprakelijkstelling maakt de aanspraken van derden, tenzij:
Afnemer Dock35 zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen acht (8) werkdagen na de dag waarop de Afnemer hiermee bekend is geworden, of redelijkerwijs bekend had dienen te zijn, Schriftelijk, van het volledig ingevulde “schadeformulier” in kennis heeft gesteld van de schade-aanspraak; en

+ Dock35 terzake die schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat.
In dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald.

 

Uitvoering van Diensten

 

Artikel 16. Algemeen

+ Alle op Dock35 jegens Afnemer rustende verbintenissen, zijn inspanningsverplichtingen en onder geen enkele omstandigheid resultaatsverbintenissen.
+ Voor zover bepalingen uit deze afdeling zien op specifieke diensten, zijn deze bepalingen enkel van toepassing wanneer de desbetreffende dienst wordt afgenomen.
+ Afnemer verplicht zich Dock35 in staat te stellen (deel)leveringen te kunnen verrichten, al dan niet door het installeren of activeren van de door Dock35 aanbevolen programmatuur of de aanschaf van hardware voor het gebruik van de Diensten en/of producten van Dock35.
+ Afnemer verstrekt aan Dock35 tijdig, en in ieder geval binnen de eventueel door Dock35 genoemde termijn, alle Gegevens in de door Dock35 voorgeschreven vorm.
+ Advertentiemateriaal wordt dusdanig aangeleverd, dat Dock35 het Advertentiemateriaal direct, zonder daaraan enige wijzigingen toe te voegen, als Advertentie in een Medium kan plaatsen.
+ Dock35 kan schriftelijk de ontvangst van de Gegevens bevestigen en in geval van een Advertentiedienst onder vermelding van het Medium en de plaatsingsdatum. De in de vorige volzin bedoelde bevestiging geldt als als dwingend bewijs van de ontvangst van de Gegevens en eventuele afspraken daaromtrent.
+ Indien Gegevens te laat of niet in de overeengekomen [gebruiksklare] vorm door Afnemer zijn verstrekt, heeft Dock35 het recht eventuele (vertragings)kosten als gevolg daarvan in rekening te brengen bij Afnemer.
+ Indien Afnemer in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
+ Indien is overeengekomen dat Afnemer apparatuur, programmatuur, materialen waaronder afbeeldingen of teksten of ander type gegevens of informatie op informatiedragers aan Dock35 ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijke specificaties. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten, waaronder rechten van intellectuele eigendom, van derden zich verzetten tegen beschikkingstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal Dock35 vrijwaren tegen iedere actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt tegen elke actie welke is gebaseerd op enig recht van derden.
+ Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.
+ Indien medewerkers van Dock35 op locatie van de Afnemer werkzaamheden verrichten, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten en de beschikbaarheid daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een werkruimte met voldoende computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen toegang tot internet met voldoende transportcapaciteit. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.

 

Artikel 17. Goedkeuring

+ Alle ten behoeve van Afnemer door Dock35 te vervaardigen producten en te leveren diensten, waaronder, maar niet uitsluitend, de Advertentie, de Advertentiedienst,promotiemateriaal, websites, strategieën, storyboards, scripts, video’s en marketingplannen, worden door Dock35 aan Afnemer Schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd, tenzij het gaat om Advertentiemateriaal dat direct zonder aanpassingen als Advertentie in een Medium kan worden geplaatst.Indien Afnemer niet binnen 24 uur na ontvangst Schriftelijk bezwaar maakt, wordt Afnemer geacht zijn/haar goedkeuring te hebben verleend.
+ In het geval Afnemer tijdig zijn/haar bezwaren uit, zal Dock35 de nodige aanpassingen aan het product verrichten en het aangepaste product zo spoedig mogelijk aan Afnemer ter goedkeuring voorleggen zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel.

 

Artikel 18. Inschakelen en overdracht derden

+ Rechten uit enige Overeenkomst met Dock35 zijn niet vatbaar voor overdracht of vestiging van een pandrecht of ander beperkt recht. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
+ Dock35 is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren, waaronder mede wordt verstaan de bevoegdheid van Dock35 om, indien van toepassing, Advertentiemateriaal te plaatsen bij een Externe Adverteermedium.
+ Dock35 is bevoegd ter uitvoering van de Overeenkomst namens Afnemer rechtshandelingen te verrichten zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het accepteren van (licentie)voorwaarden van derden. Afnemer is gehouden op eerste verzoek van Dock35 een deugdelijke volmacht te verstrekken dan wel zelf de noodzakelijke (rechts-)handeling(en) te verrichten.

 

Artikel 19. Diensten met betrekking tot onderhoud van programmatuur, de IT-omgeving van Afnemer en de website van Afnemer

+ Alle incidenten, storingen of andere omstandigheden die zorgen dat de programmatuur van Dok35 of de website van Afnemer niet naar behoren functioneert, dienen zo spoedig mogelijk per e-mail aan Dock35 te worden gemeld. Dock35 zal zich binnen kantoortijden inspannen om de storing, incident of andere belemmerende omstandigheden zo spoedig mogelijk te verhelpen. Voor werkzaamheden die op verzoek van Afnemer buiten kantoortijden door Dock35 worden verricht, is Afnemer een opslag van maximaal 100% van de prijs van de dienst verschuldigd.
+ Afnemer aanvaardt het gevolg dat indien Dock35 herstelwerkzaamheden binnen de IT-omgeving van Afnemer, bij de door Dock35 ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer verstrekte programmatuur en/of binnen de website van Afnemer dient te verrichten, de voornoemde IT-omgeving, programmatuur en/of website tijdelijk buiten werking wordt gesteld. Dock35 is in dat geval onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor de eventuele schade die Afnemer dientengevolge lijdt.

 

Artikel 20. Hosting en aanverwante diensten

+ Indien de hostingdienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Afnemer aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
+ Eventuele garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de betrokken hostingprovider. Dock35 is nimmer tot iets meer of iets anders gehouden.
+ Afnemer zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Dock35 die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de (auteurs)rechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en/of informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld.
+ Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Afnemer aangeboden informatie is Dock35 gerechtigd de hostingovereenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding jegens Afnemer.
+ Afnemer onthoudt zich ervan schade toe te brengen aan de servers. Het is Afnemer verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dock35 of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
+ Zonder toestemming van Dock35 is het Afnemer verboden de door Dock35 verschafte gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden bekend te maken.
+ Dock35 kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Afnemer mag gebruiken in het kader van de hostingdiensten. Bij overschrijding van dit maximum is Dock35 bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen.
+ Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
+ Afnemer verstrekt hierbij Dock35 een onbeperkte en onvoorwaardelijk (sub)licentie om alle door Afnemer via de systemen van Dock35 verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven en/of te kopiëren op elke door Dock35 geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de hostingovereenkomst door Dock35.
+ Dock35 is bevoegd om voor de hosting een derde-partij in te schakelen. Dock35 kan in dit geval fungeren als reseller.

 

Artikel 21. Zoekmachine optimalisatie en Adwords

+ Indien Afnemer Dock35 inschakelt voor zoekmachine optimalisatie, komen Afnemer en Dock35 een optimalisatieovereenkomst overeen, waarvan de duur gelijk is aan de duur van de Overeenkomst.
+ Dock35 heeft het recht de optimalisatieovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of op te zeggen, zulks zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding jegens Afnemer, indien:
+ Afnemer structureel zonder toestemming van Dock35 wijzigingen aanbrengt aan de website;
+ Afnemer het domein aanpast; en/of
+ Afnemer de website offline zet of verhuist naar een andere domeinnaam.
+ Indien Afnemer een website van hem/haar overdraagt en/of verkoopt aan een derde, is Afnemer verplicht de optimalisatieovereenkomst aan de desbetreffende derde over te dragen. Indien Afnemer de optimalisatieovereenkomst niet overdraagt, is Afnemer het volledige honorarium aan Dock35 verschuldigd ter hoogte van de waarde van het resultaat dat was bereikt bij volledige uitvoering van de optimalisatieovereenkomst.
+ Afnemer en Dock35 kunnen een Adwordscampagne voor onbepaalde tijd overeenkomen. Indien Afnemer deze overeenkomst opzegt en/of ontbindt, vindt geen restitutie plaats.
+ Afnemer machtig Dock35 om namens Afnemer op te treden ten behoeve van linkbuilding.

 

Artikel 22. Social media

+ Afnemer machtigt Dock35 om op social media berichten voor commerciële doeleinden te plaatsen. Afnemer zal hiertoe alle benodigde wachtwoorden en accountgegevens aan Dock35 verstrekken en geeft Dock35 het recht om wachtwoorden voor social media accounts te wijzigen.
+ Na afloop van de Overeenkomst zal Dock35 alle wachtwoorden voor de social media accounts aan Afnemer verstrekken, mits Dock35 naar behoren is gecompenseerd voor alle door haar verrichte Diensten en Afnemer aan al haar financiële verplichtingen jegens Dock35 heeft voldaan.

 

Intellectuele eigendom

 

Artikel 23. Intellectuele eigendomsrechten

+ Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Dock35 ontwikkelde of door Dock35 aan Afnemer ter beschikking gestelde producten, waaronder ook voorbereidend materiaal zoals maar niet uitsluitend ontwerpen, berekeningen, tekeningen, data, alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen als mede eventuele kopieën van voorgenoemde producten berusten uitsluitend bij Dock35, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
+ De intellectuele eigendomsrechten die kunnen rusten op alle in het kader van de Overeenkomst gemaakte/ontworpen producten, waaronder ook voorbereidend materiaal, zoals – maar niet uitsluitend – ontwerpen, berekeningen, tekeningen, (ordening van) data, promotiemateriaal, websites, domeinnamen en/of onderscheidingsmiddelen, berusten bij Dock35. Voor zover Afnemer rechthebbende wordt op deze producten, worden de intellectuele eigendomsrechten die hierop kunnen rusten, bij voorbaat aan Dock35 overgedragen. Indien van Afnemer medewerking is vereist om te bewerkstelligen dat de intellectuele eigendomsrechten op voornoemde producten bij Dock35 komen te berusten, zal Afnemer hieraan onverwijld zijn/haar medewerking verlenen en verleent Afnemer aan Dock35 een volmacht om deze overdracht (al dan niet bij voorbaat) te kunnen bewerkstelligen.
+ Voor overdracht van intellectuele eigendomsrechten door Dock35 aan Afnemer is een afzonderlijke daartoe strekkende akte vereist. Overdracht geschiedt nimmer impliciet.
+ Indien Dock35 gebruiksrechten verleent aan Afnemer, kent dit gebruiksrecht altijd onder andere maar niet uitsluitend de volgende beperkingen:
+ het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;
+ het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur en de documentatie te wijzigen, of aan te passen;
+ gebruiksrechten die Dock35 verstrekt aan Afnemer zullen de duur van de Overeenkomst tussen Afnemer en Dock35 niet overschrijden.
+ Afnemer is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het door Dock35 in opdracht vervaardigde dan het tevoren overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
+ Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de programmatuur en de documentatie dan wel ander materiaal van Dock35 te verwijderen zonder Schriftelijke toestemming van Dock35.
+ Dock35 heeft het recht de naam van Afnemer te gebruiken voor promotiedoeleinden.
+ Dock35 behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
+ Dock35 zal nimmer aansprakelijk zijn voor schending van intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik van merken, modellen en overige gegevens welke door Afnemer of vanwege Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.
+ Indien door Dock35 moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Dock35 geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Dock35 de betrokken zaak terugnemen. Afnemer is gehouden zijn medewerking aan de teruggave van de betrokken zaak of werk te verlenen.
+ Dock35 is gerechtigd back-up kopieën van de programmatuur aan te houden c.q. te maken, voor tijdelijk gebruik of ter beveiliging bij de uitvoering van de Overeenkomst.
+ Dock35 is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren en heeft recht op vermelding van haar naam bij de openbaarmaking van het tot stand gebrachte werk.
+ Dock35 kan programmatuur of diensten van derden aan Afnemer ter beschikking stellen. De (licentie)voorwaarden van die derden zijn daarop van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de onderhavige voorwaarden en een tussen Afnemer en Dock35 gesloten Overeenkomst. Afnemer garandeert dat hij/zij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en Dock35 om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.
+ Indien Afnemer of Dock35 gebruikmaakt van open source programmatuur zijn uitsluitend de licentievoorwaarden behorende bij de betreffende open source programmatuur van toepassing. Met betrekking tot het gebruik van de open source programmatuur komt geen overeenkomst tussen Afnemer en Dock35 tot stand.
+ Dock35 is gerechtigd om de handelsnaam van Afnemer of enig ander (al dan niet door Dock35 ontwikkeld) onderscheidingsmiddel van Afnemer op naam van Dock35 als merk te registreren. De kosten hiervan mag Dock35 bij Afnemer in rekening brengen. Afnemer krijgt van Dock35 voor de duur van de Overeenkomst een licentie voor het gebruik van het door Dock35 geregistreerd merk. Indien Afnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, Dock35 uit een mededeling en/of handeling van Afnemer mag afleiden dat Afnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal naleven of enige vorm van beëindiging (waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan opzegging en ontbinding) van de Overeenkomst door Afnemer niet door Dock35 wordt erkend, is Dock35 gerechtigd om het door Dock35 geregistreerde merk aan Afnemer tegen te werpen, met dien verstande dat de licentie voor het gebruik van voornoemd merk (al dan niet tijdelijk, zulks naar keuze van Dock35) door Dock35 mag worden ingetrokken, waarbij Afnemer wordt verboden om gebruik te maken van het merk. In dat laatstgenoemd geval doet Afnemer bij voorbaat afstand van het eventueel inroepen van zijn/haar handelsnaamrecht om het beroep op voornoemd merkrecht van Dock35 te beletten. Afnemer is bij een beëindiging van de Overeenkomst enkel gerechtigd tot het gebruik van een merk dat door Dock35 is geregistreerd ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, indien Afnemer en Dock35 dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen en Dock35 naar behoren is gecompenseerd voor alle diensten die Dock35 ten behoeve van Afnemer heeft verricht.
+ Alle aan Afnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst verleende licenties zijn onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de Overeenkomst. Een ontbinding, opzegging en/of enige andere vorm van beëindiging van de Overeenkomst, houdt tevens de ontbinding, opzegging respectievelijk enige andere vorm van beëindiging van de aan Afnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst verleende licenties in.
+ Bij overtreding van hetgeen in dit artikel is bepaald, waaronder in het bijzonder hetgeen is bepaald in de leden 4 en 5, zal Afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 10.000,- per overtreding verbeuren aan Dock35 en € 500,00 voor elke dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Dock35 tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Partijen wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde uit artikel 6:92 lid 2 BW.

 

Artikel 24. Geheimhouding

+ Zowel Dock35 als Afnemer zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming van de ander waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.
+ Afnemer is tijdens de duur en na het beëindigen van deze Overeenkomst gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat omtrent zowel (de onderneming(en) van) Dock35 als ook omtrent (de onderneming(en) van) handelsrelatie/cliënten van Dock35 of met haar gelieerde ondernemingen bekend is geworden. Afnemer houdt, indien Afnemer beschikt over een bron- of objectcode, in ieder geval en te allen tijde de broncode en objectcode van Dock35 of dienst toeleveranciers geheim. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, afnemers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende correspondentie kennis is genomen.
+ Dock35 heeft het recht rechtstreeks van medewerkers van Afnemer en/of door Afnemer ingeschakelde derden een afzonderlijke geheimhoudingsverklaring te verlangen.

 

Privacy

 

Artikel 25. Privacy en cookies

+ De gegevens en informatie die partijen aan elkaar verstrekken moeten zorgvuldig en vertrouwelijk worden opgeslagen.
+ Dock35 behandelt de aan haar verstrekte Persoonsgegevens conform de relevante privacywetgeving, waarmee in ieder geval wordt bedoeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Partijen zullen voor wat betreft de verwerking van Persoonsgegevens nog een afzonderlijke verwerkersovereenkomst sluiten.
+ Bij het bezoeken van een website of applicatie die Dock35 beheert, kan informatie van Afnemer over het gebruik van de betreffende website door middel van cookies worden verzameld. De informatie en gegevens die Dock35 verzamelt via cookies kan voor functionele, analytische of commerciële doeleinden worden gebruikt. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een deugdelijke cookieverklaring.
+ Dock35 mag de Persoonsgegevens van Afnemer alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
+ Dock35 zal de Persoonsgegevens van Afnemer niet aan derden verstrekken of op een of andere wijze openbaar te maken zonder toestemming van Afnemer behoudens indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
+ Afnemer aanvaardt dat Dock35 Afnemer voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert, tenzij Afnemer tevoren kenbaar maakt daar geen prijs op te stellen.
+ De persoon op wie de door Dock35 verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben, heeft het recht een verzoek bij Dock35 in te dienen voor inzage, correctie en/of verwijdering van zijn Persoonsgegevens. Dock35 zal Afnemer van dit verzoek op de hoogte stellen. Afnemer draagt zorg om binnen 4 weken te reageren op dit verzoek en dient eventuele weigering van dit verzoek met redenen te omkleden.
+ Dock35 behoudt zich het recht de overige gegevens van Afnemer geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek.

 

Duur en einde Overeenkomst

 

Artikel 26. Duur, ontbinding en opzegging

+ De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
+ Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt de Overeenkomst na afloop van deze termijn automatisch verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een Partij uiterlijk drie maanden voor afloop van de eerste termijn per aangetekende brief aangeeft de Overeenkomst niet te willen verlengen.De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door Afnemer.
+ Indien Afnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst door Dock35, waaronder mede begrepen het verrichten van een Advertentiedienst, blijft Afnemer in ieder geval gebonden aan de Overeenkomst tot het moment waarop deze opdracht is voltooid.
+ Afnemer is in ieder geval bij een opzegging in strijd met de bepalingen in dit artikel gehouden tot vergoeding van de gemaakte kosten in verband met de [voorbereiding van de] uitvoering van de Overeenkomst aan Dock35, waaronder mede wordt verstaan de kosten die de Derde Dock35 in rekening brengt in geval van toepasselijkheid van onder meer artikel 18, in geval van gebruikmaking van een Extern Adverteermedium.
+ Afnemer is in ieder geval bij een opzegging in strijd met de bepalingen uit dit artikel gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan Dock35. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het moment waarop Afnemer opzegt, waarbij de administratie van Dock35 dwingend bewijs oplevert ten aanzien van het moment van ontvangst. De vergoeding bedraagt in ieder geval het volgende percentage van de overeengekomen prijs van de opdracht die wordt opgezegd:

0% bij een opzegging tot 12 weken vóór de overeengekomen plaatsingsdatum van de Advertentie;
50% bij een opzegging vanaf 12 weken tot 4 weken vóór de overeengekomen plaatsingsdatum van de Advertentie;
75% bij een opzegging vanaf 4 weken dag tot 2 weken vóór de overeengekomen plaatsingsdatum van de Advertentie;
100% bij een opzegging binnen 2 wekenvóór de overeengekomen plaatsingsdatum.

+ Dock35 kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of opzeggen, onder meer maar niet uitsluitend in de volgende gevallen:
wanneer de onderneming van de Afnemer vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
een aanvraag is gedaan voor het faillissement van Afnemer of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
wanneer zich een zeggenschapswijziging voordoet bij Afnemer of binnen het concern van Afnemer;
Afnemer surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
op Afnemer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
beslag op het geheel of een gedeelte van Afnemers eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de Overeenkomst door Dock35 niet gevergd kan worden, waaronder in ieder geval wordt verstaan de weigering van de derde om de de opdracht [gedeeltelijk] uit te voeren, de weigering een Advertentie te plaatsen door het Externe Advertentiemedium;
wanneer bij Dock35 een gegrond vermoeden bestaat dat Afnemer de Overeenkomst niet naar behoren zal of kan naleven, waaronder in ieder geval wordt verstaan de omstandigheid dat Afnemer de Gegevens als bedoeld in artikel 16 niet tijdig aanlevert of Gegevens niet in de gewenste vorm aanlevert.

In genoemde gevallen is Dock35 bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, één en ander onverminderd het recht van Dock35 op schadevergoeding.

+ Indien Afnemer de geleverde zaken terugzendt, dient Afnemer de zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. De terugzendkosten komen voor risico en rekening van Afnemer.
+ Indien de zaak niet leverbaar is en/of de Dienst niet kan worden verricht is, stelt Dock35 Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 27. Afwikkeling Overeenkomst

+ Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, bron- en objectcodes en andere (publiciteits)materialen die zich aan het einde van de relatie bij Dock35 bevinden, zullen door Dock35 op aanvraag aan Afnemer worden overgedragen, nadat al hetgeen de Afnemer aan Dock35 verschuldigd is (uit welke hoofde ook) is voldaan en nadat Dock35 in voldoende mate is gecompenseerd voor deze overdracht en voor haar Diensten, zulks met inachtneming van art. 23 en 24 van deze Algemene Voorwaarden. Alsdan zal Dock35 tevens eventuele media Schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar Afnemer dan wel een door Afnemer aan te wijzen derde.
+ Indien de relatie tussen Afnemer en de Dock35 eindigt – om welke reden dan ook – blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 

Overige en slotbepalingen

 

Artikel 28. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

+ Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
+ De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
+ Ten aanzien van geschillen heeft alleen de Nederlandse rechter rechtsmacht en is uitsluitend de voor Dock35 bevoegde rechter in eerste instantie bevoegd tenzij Dock35 het geschil bij de voor Afnemer bevoegde rechter aanbrengt.