Kommigraphics always works
closely with you at every step of a
well structured procedure of brand
design, so that your views are.

algemene voorwaarden

Onze

algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Behoudens en voor zover elders in deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) begrippen met een hoofdletter zijn gedefinieerd, hebben de met een hoofdletter gedefinieerde begrippen de navolgende betekenis:

 

Adverteerder De partij die gebruik wenst te maken van de Dienst(en) van Dock35 en een Overeenkomst met Dock35 aangaat teneinde advertentieruimte af te nemen van Dock35 en/of Advertentie(s) vorm te laten geven door Dock35;
Advertentie(s) Voor grafische voorstelling vatbare reclamebericht(en) van Adverteerder;
Advertentiedienst(en)

De inspanningen die Dock35 ten behoeve van Klant levert op het gebied van Advertenties, waaronder in ieder geval te verstaan:

i.         afnemen van advertentieruimte bij externe medium teneinde deze op te laten vullen door Adverteerders;

ii.         beschikbaar stellen van advertentieruimte aan Adverteerders;

iii.         vormgeven van advertenties voor Adverteerders.

Advertentieruimte Ruimte bij externe medium die door Dock35 ter beschikking worden gesteld aan Adverteerders opdat Adverteerders daar advertentie(s) kunnen plaatsen;
Dienst(en) De inspanningen die Dock35 ten behoeve van Klant levert, waaronder in ieder geval te verstaan advertentiedienst(en) en marketingdienst(en);
Dock35 De besloten vennootschap Dock35 Media B.V., gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74923706 en opererend met het BTW nummer NL 860 075 059 B01;
Extern Medium De partij die gebruik wenst te maken van de dienst(en) van Dock35 en een Overeenkomst met Dock35 aangaat teneinde het ter beschikking stellen van advertentieruimte aan Dock35 en/of het plaatsen van advertentie(s);
Klant Eenieder met Dock35 een Overeenkomst aangaat om gebruik te kunnen maken van diens diensten, waaronder in ieder geval te verstaan Adverteerder en extern medium;
Marketingdienst(en) De inspanningen die Dock35 ten behoeve van Klant levert op het gebied van marketingadvies, het ontwikkelen van campagnes en het ontwikkelen van digitale kanalen en (digitale) content om Klant(en) te bereiken;
Overeenkomst De ondertekende offerte tussen Dock35 en Klant met betrekking tot de te leveren dienst(en);
Partijen Dock35 en Klant, waarbij in een voorkomend geval in enkelvoud van Partij wordt gesproken als het één der partijen betreft.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en/of aanbiedingen en/of Overeenkomsten betrekking hebbende op de Dienst(en) van Dock35. Het bepaalde in deze Voorwaarden is onverkort van toepassing op iedere (Overeenkomst ter zake de uitvoering van de) uitvoering van de Dienst(en) door Dock35 ten behoeve van Klant.

2.2 De toepasselijkheid van enige van deze Voorwaarden afwijkende algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant, onder welke benaming ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Van deze Voorwaarden kan door Partijen slechts schriftelijk en expliciet worden afgeweken.

2.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Dock35 en Klant treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.5 Dock35 is te allen tijde bevoegd om bepalingen van deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Zodra de gewijzigde Voorwaarden aan Klant bekend zijn gemaakt, gelden deze tussen Dock35 en Klant.

2.6 In geval van strijdigheid tussen enige bepaling uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in deze Voorwaarden tenzij in de Overeenkomst ten nadele van Dock35 van de Voorwaarden wordt afgeweken.

2.7 Het bepaalde in deze Voorwaarden doet niet af aan de rechten die Dock35 op grond van de wet heeft.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle offertes, aanbiedingen en andere uitingen van Dock35 zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald. Overeenkomsten en acceptaties van offertes en aanbiedingen door Klant gelden als onherroepelijk.

3.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Dock35 verstrekte gegevens waarop Dock35 haar aanbieding heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten.

3.3 Tussen Dock35 en Klant komt slechts een Overeenkomst tot stand wanneer een daartoe bevoegde medewerker van Dock35 dit schriftelijk heeft bevestigd aan Klant dan wel Dock35 tot uitvoering van de Overeenkomst is overgegaan. Dock35 is nimmer gehouden tot het bevestigen van een offerte en/of aanbieding en of Overeenkomst.

3.4 De inhoud van de Overeenkomst tussen Partijen blijkt uit de Overeenkomstbevestiging en bij gebreke daarvan uit de offerte en bij gebreke daarvan uit hetgeen waartoe Dock35 is overgegaan ter levering van de Dienst(en).

3.5 Indien en voor zover Dock35 producten en/of diensten van derden aan Klant ter beschikking stelt, gelden voor wat betreft die producten of diensten de algemene voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Dock35 en Klant met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de voorwaarden van die derden door Dock35 aan Klant is medegedeeld en een redelijke mogelijkheden is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van voorgaande zin komt aan Klant geen beroep toe op een nalaten van Dock35 om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien Klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

 

Artikel 4. Aanvang en duur Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie (3) maanden, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt de duur van de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeenkomen periode, tenzij één der Partijen de Overeenkomst schriftelijk, per aangetekende brief, opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door Klant.

4.3 Indien Klant opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst door Dock35, blijft Klant in ieder geval gebonden aan de Overeenkomst tot het moment waarop deze Dienst is voltooid.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Dock35 zal zich ertoe inspannen de overeengekomen Dienst(en) naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2 De door Dock35 te leveren Advertentiedienst(en) heeft betrekking op het afnemen van Advertentieruimte bij Externe Medium enerzijds en het beschikbaar stellen van dergelijke Advertentieruimte aan Adverteerder anderzijds. Alsmede het eventuele vormgeven van de in de Advertentieruimte te plaatsen Advertenties ten behoeve van Adverteerder.

5.3 De door Dock35 te leveren Marketingdienst(en) zijn zeer divers en hebben betrekking op het geven van marketingadvies, het ontwikkelen van campagnes en het ontwikkelen van (digitale) kanalen en (digitale) content om Klant(en) te bereiken.

5.4 Als voor het leveren van de Dienst(en) een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn dient Klant Dock35 hiervan schriftelijk in gebreke te stellen en Dock35 een redelijke termijn te bieden van minimaal 10 werkdagen om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5.5 In geval van overschrijding van een termijn ter zake van de door Dock35 te leveren Advertentiedienst(en), behoudt Dock35 zich het recht voor de Advertentie in een opvolgende editie alsnog te (laten) plaatsen.

5.6 Dock35 is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dock35 het recht om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.7 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Dock35 de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

5.8 Dock35 is gerechtigd om: (i) de naam van Klant te gebruiken voor promotiedoeleinden en (ii) het op grond van de Dienst(en) vervaardigde te signeren en//of haar naam te vermelden bij de openbaarmaking daarvan.

5.9 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dock35 te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een), al dan niet aan haar gelieerde, derde(n). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

6.1 Klant is voor de overeengekomen Dienst(en) de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de Overeenkomst.

6.2 Alle door Dock35 genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief in- en uitvoerrechten, omzetbelasting (indien van toepassing) en alle eventueel van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.

6.3 Indien Dock35 (on)kosten op zich heeft genomen, zonder dat daarvoor een prijs is overeengekomen, is Dock35 gerechtigd Klant daarvoor de werkelijke kosten en/of de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.4 Het staat Dock35vrij de door haar gehanteerde prijzen te herzien en te veranderen. Dock35 zal prijswijzigingen doorgeven aan Klant. Op Overeenkomsten die na een prijswijziging tot stand komen, zijn de herziene prijzen van toepassing.

6.5 Door Dock35 aan Klant verzonden facturen dienen te allen tijde binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, zonder de mogelijkheid van verrekening of opschorting door Klant. Bij gebreke van tijdige betaling is Klant, zonder dat enige ingebrekestelling hiertoe nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim en tot de dag der algehele voldoening de op dat moment geldende wettelijke handelsrente verschuldigd, te vermeerderen met 8%.

6.6 Dock35 is gerechtigd alle (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van de vordering, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, de integrale kosten van rechtsbijstand, op Klant te verhalen, welke kosten van inning minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen.

6.7 Dock35 is steeds bevoegd om al hetgeen Klant verschuldigd is, te verrekenen met tegenvorderingen van Klant.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van Dock35 wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van een bedrag gelijk aan de in de betreffende Overeenkomst overeengekomen prijs, voor zover uit deze Voorwaarden niet volgt dat Dock35 een lager bedrag dient te betalen. De totale aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Dock35 in voorkomend geval wordt uitbetaald.

7.2 Onverminderd de elders in deze Voorwaarden overeengekomen beperkingen, is Dock35, behoudens wanneer de geleden schade is toegebracht door opzet of grove schuld van Dock35 of haar ondergeschikten, nimmer aansprakelijk voor:

  1. gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, winst- of inkomstenderving, schade door bedrijfsstagnatie en/of vergoeding van een materiële schade;
  2. schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat Dock35 is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  3. schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens of overige fouten/problemen bij Externe Medium en/of overige derden die door Dock35 zijn ingeschakeld.

7.3 Ook schade ontstaan door handelen of nalaten van Klant of derden: (i) in strijd met door Dock35 verstrekte instructies; (ii) in strijd met de Overeenkomst en deze Voorwaarden; en (iii) in strijd met de wet en/of goede zeden komt niet voor vergoeding in aanmerking.

7.4 In het geval van een rechtsgeldig beroep op overmacht als bedoeld in Artikel 9, kan Klant geen vergoeding van de door haar geleden schade vorderen.

7.5 Iedere vordering jegens Dock35 dient binnen een termijn van 12 maanden nadat Klant bekend is geworden of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert, in rechte te worden ingesteld bij gebreke waarvan het vorderingsrecht vervalt.

7.6 Klant vrijwaart Dock35 voor alle aanspraken van derden, waaronder, maar niet beperkt tot de door Klant ingeschakelde derden en medewerkers van Klant, tot vergoeding van enigerlei schade die het gevolg is of samenhangt met de (uitvoering van de) Overeenkomst(en) met Dock35.

 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

8.1 Indien Klant, diens hulppersonen of door haar ingeschakelde derden, een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen, is Klant zonder dat enige ingebrekestelling nodig is in verzuim. Dock35 is alsdan bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst per direct op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Daarnaast is Dock35 bevoegd de Overeenkomst per direct te ontbinden, in elk van de navolgende gevallen, indien: (i) (het bedrijf van) Klant wordt ontbonden, failliet wordt verklaard, aan haar surseance van betaling wordt verleend of bij algehele beëindiging van het bedrijf van Klant, (ii) er ten laste van Klant executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd op (een deel van) de activa van Klant en het beslag niet binnen dertig (30) dagen is opgeheven, (iii) Klant anderszins insolvabel blijkt, (iv) er sprake is van overmacht als bedoeld in Artikel 9.

8.2 Een ontbinding laat onverlet alle eventuele andere rechten die aan Dock35 uit hoofde van de Overeenkomst of deze Voorwaarden toekomen, waaronder onder meer de vrijwaringen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, het toepasselijke recht en de domiciliekeuze en het recht van Dock35 op schadevergoeding. Alle vorderingen die Dock35 ten gevolge van de ontbinding mocht hebben of verkrijgen, zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: het niet kunnen nakomen van de Overeenkomst ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming. Dit betreffen omstandigheden waarop Partijen geen invloed hebben noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke de levering van de Dienst(en) geheel of ten dele, tijdelijk of voor onbepaalde tijd onmogelijk maakt, in het bijzonder door, maar niet beperkt tot overmacht bij een of meer toeleveranciers van Dock35 waaronder mede te verstaan bij een Extern Medium, defecten aan machinerieën (waaronder computerprogrammatuur), storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (cyber)crime, (cyber)vandalisme oorlog(gevaar), terrorisme, oproer, storm, watersnood, transportmoeilijkheden, brand, pandemie en overheidsmaatregelen.

9.2 Onder overmacht aan de zijde van Klant wordt in ieder geval niet verstaan: liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen.

9.3 In het geval Partijen door overmacht niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht aan de zijde van Klant langer duurt dan 90 werkdagen, is Dock35 gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan Klant.

9.4 In geval van overmacht heeft Klant in geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

9.5 Indien Klant zich op overmacht wenst te beroepen, dient zij dit zo spoedig mogelijk te doen, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Klant dient het beroep in ieder geval binnen 24 uur nadat Klant weet dat een situatie als bedoeld in artikel 9.1 zich voordoet, maar in ieder geval binnen 24 uur na de ontstane overmacht. Dit op straffe van verval van het recht om een beroep op overmacht te doen.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Dock35 behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de dan geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval te verstaan de Auteurswet en het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde Advertentie(s) voor Adverteerders, programmatuur, websites, databestanden, databanken, apparatuur, opleidingsmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dock35, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden, de schriftelijk tussen Partijen gesloten Overeenkomst en/of dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

10.3 Indien Dock35 bereid is zich te verbinden tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis enkel schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. De overdracht van een recht van intellectueel eigendom tast het recht van Dock35 niet aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Klant zijn of worden gedaan.

10.4 Dock35 zal nimmer aansprakelijk zijn voor schending van enig intellectueel eigendomsrecht van derden door het gebruik van merken, modellen, auteursrechten en/of overige beschermde gegevens welke door Klant aan Dock35 ter beschikking zijn gesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1 Klant en Dock35 dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven gedurende en na de looptijd van de Overeenkomst. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

11.2 Klant erkent dat de door of via Dock35 ter beschikking gestelde Diensten steeds een vertrouwelijk karakter hebben en dat deze bedrijfsgeheimen van Dock35 en/of haar toeleveranciers bevat.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Dock35 verwerkt in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van Klant. Dock35 is ter zake van deze verwerking aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de zin van de AVG. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de Privacyverklaring van Dock35, alsook de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.2 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst naar oordeel van Dock35 relevant is, zal Klant Dock35 desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

12.3 Klant vrijwaart Dock35 voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor Klant op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Dock35 toerekenbaar zijn.

12.4 De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een Dienst van Dock35 door Klant worden verwerkt, ligt bij Klant. Klant staat er tegenover Dock35 voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Dock35 tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

12.5 Indien Dock35 op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Klant, zijn medewerkers of gebruikers, kunnen alle daaraan verbonden kosten aan Klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

13.1 Het is Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dock35.

13.2 Het is Dock35 wel toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan, respectievelijk doen overnemen door, een derde, zonder voorafgaande toestemming van Klant. Klant verleent Dock35 hierbij bij voorbaat medewerking aan eventuele contractsoverneming van de rechtsverhouding uit de Overeenkomst door Dock35 aan een derde.

 

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 Mocht enige bepaling van de Voorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, de overige bepalingen uit de Voorwaarden blijven dan onverkort van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de Voorwaarden.

 

Artikel 15. Toepasselijke recht en geschilbeslechting

15.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verbandhouden alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Nederlandse internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag.

15.2 Alle geschillen, waaronder geschillen die slechts door één van de Partijen als zodanig wordt beschouwd, die mochten ontstaan naar aanleiding van en in verband met de Overeenkomst, daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en/of deze Voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.

 

Artikel 16. Advertentie(s)

De in dit artikel 16 opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien Dock35 Advertentiediensten verleent.

 

Ter beschikking stelling door Klant aan Dock35

16.1 Indien Dock35 de Advertentie(s) niet hoeft vorm te geven voor de Klant, worden de Advertentie(s) tijdig en zodanig aangeleverd door Klant, dat Dock35 de Advertentie(s) direct, zonder dat zij daaraan enige wijzigingen hoeft aan te brengen, als Advertentie bij een Extern Medium kan plaatsen.

16.2 Dock35 is bevoegd de door Klant voorgestelde Advertentie(s) te controleren en, indien noodzakelijk, te weigeren.

16.3 Indien Klant de Advertentie(s) te laat of niet in de overeengekomen gebruiksklare vorm aan Dock35 verstrekt, heeft Dock35 het recht eventuele kosten als gevolg daarvan in rekening te brengen aan Klant.

16.4 De door Klant aan Dock35 ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur en/of overige materialen, waaronder verstaan afbeeldingen, teksten etc., zullen voldoen aan de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke specificaties.

 

Goedkeuring/acceptatie door Klant

16.5 Indien Dock35 Advertentie(s) vormgeeft voor Klant, worden de vormgegeven Advertentie(s) door Dock35 aan Klant schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd. Indien Klant niet binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt, wordt Klant geacht diens goedkeuring te hebben verleend.

16.6 Indien Klant tijdig diens bezwaren uit, zal Dock35 de nodige aanpassingen aan de geleverde Advertentie(s) verrichten en het aangepaste zo spoedig mogelijk wederom aan Klant ter goedkeuring voorleggen zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel.

 

Artikel 17. Ontwikkeling websites en/of apps

De in dit artikel 17 opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien Dock35 Marketingdiensten verleent door ten behoeve van Klant website(s) en/of app(s) te ontwerpen/te ontwikkelen en eventueel de website(s) en/of app(s) installeert.

 

Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen app(s)

17.1 Dock35 stelt aan Klant op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen app(s) gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de app(s) is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet sub-licentieerbaar.

17.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door Dock35 en het gebruiksrecht van Klant strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de app(s). De broncode van de app(s) en de bij de ontwikkeling van de app(s) gemaakte technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld, ook niet indien Klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

17.3 Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de app(s) steeds stipt naleven.

17.4 Klant mag de app(s) uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Klant zal de app(s) niet gebruiken ten behoeve van derden.

17.5 Het is Klant nimmer toegestaan de app(s) en de bijbehorende codes te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Klant een derde – al dan niet op afstand (online) – toegang geven tot de app(s) of de app(s) bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de app(s) uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt.

17.6 Partijen houden het ervoor dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van de app(s) tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

17.7 Dock35 is niet verplicht tot het onderhoud van de app(s) en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de app(s). Indien in afwijking van het vorenstaande Dock35 gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de app(s) te verlenen, kan Dock35 verlangen dat Klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

 

Specificaties en ontwikkeling van website(s) en/of app(s)

17.8 Ontwikkeling vindt steeds plaats op basis van de Overeenkomst. Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de Overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen website en/of app aan Klant is verstrekt, zullen Partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website en/of appontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal plaatsvinden.

17.9 Dock35 zal de website en/of app met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met Klant overeengekomen procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen kan Dock35 verlangen dat Klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

17.10 Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal Dock35 de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door haar te bepalen termijn na het aangaan van de Overeenkomst aanvangen.

17.11 Indien Partijen overeenkomen dat Dock35 naast de ontwikkeling tevens een domeinnaam aanvraagt, kan Dock35 verlangen dat Klant daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Dock35 in rekening gebracht.

17.12 Indien Dock35 op grond van de Overeenkomst diensten voor Klant verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging, vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient Klant de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal Dock35 een schriftelijk exemplaar van die regels aan Klant verstrekken. Dock35 aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Klant beoogde resultaten. Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven de bij Dock35 gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Dock35 staat er niet voor in dat een door Klant gewenste domeinnaam aan Klant wordt toegekend.

 

Acceptatie en aflevering

17.13 Klant aanvaardt de website en/of app in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Dock35 zoals bedoeld in artikel 17.21. In voornoemd geval zal de website en/of app bij de aflevering gelden als zijnde geaccepteerd door Klant.

17.14 Acceptatie van de website en/of app zoals bedoeld in artikel 17.13 heeft tot gevolg dat Dock35 gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de website en/of app.

17.15 Acceptatie van de website en/of app doet niets af aan de rechten van Klant betreffende de garantie.

17.16 Tenzij Dock35 op grond van de Overeenkomst de website en/of app op haar eigen computersysteem ten behoeve van Klant zal ‘hosten’, zal Dock35 de website en/of app op een door haar te bepalen informatiedrager en in een door haar te bepalen vorm aan Klant afleveren dan wel online voor Klant voor aflevering beschikbaar stellen.

 

Vergoeding

17.17 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van websites en/of apps telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

17.18 In de vergoeding voor de ontwikkeling van de website en/of app is niet begrepen een vergoeding voor de door klant benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en/of onderhoud van de website en/of app.

 

Garantie

17.19 Dock35 staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde website en/of app goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere websites en/of Dock35 staat er evenmin voor in dat de website en/of app goed werkt met alle soorten apparatuur.

17.20 Dock35 heeft geen enkele verplichting met betrekking tot onvolkomenheden in of aan de website en/of apps anders dan met betrekking tot ‘fouten’. Onder fouten wordt verstaan het substantieel niet voldoen van de website en/of app(s) aan de door Dock35 schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Klant deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Klant is gehouden onverwijld melding te maken van fouten.

17.21 Dock35 zal zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 17.21 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering schriftelijk bij Dock35 zijn gemeld. Dock35 heeft geen enkele verplichting ten aanzien van fouten die na afloop van de garantietermijn van drie maanden zijn gemeld.

17.22 Dock35 kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan Dock35 toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien Klant zonder schriftelijke toestemming van Dock35 wijzigingen in de website en/of app aanbrengt of laat aanbrengen.

17.23 Dock35 is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

 

Artikel 18. Hosting

De in dit artikel 18 opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien Dock35 ten behoeve van Klant Marketingdiensten verleent op het gebied van hosting en aanverwante diensten.

 

Hostingdiensten

18.1 Dock35 zal de met Klant overeengekomen hostingdiensten verrichten.

18.2 Indien de Overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal Klant de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Klant gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door Klant niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Dock35 een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

18.3 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet.

18.4 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de Overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van beveiligings-, back-up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

18.5 Dock35 kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptie onderhoud. Dock35 zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met Klant.

18.6 Indien Dock35 op grond van de Overeenkomst diensten voor Klant verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging, vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient Klant de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal Dock35 een schriftelijk exemplaar van die regels aan Klant verstrekken. Dock35 aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Klant beoogde resultaten. Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven de bij Dock35 gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Dock35 staat er niet voor in dat een door Klant gewenste domeinnaam aan Klant wordt toegekend.

 

Notice and takedown

18.7 Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.

18.8 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Dock35 steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Klant. Klant zal op eerste schriftelijk verzoek van Dock35 data en/of informatie onverwijld van de systemen van Dock35 verwijderen, bij gebreke waarvan Dock35 gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Dock35 is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 18.7 aan Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen, Het voorgaande laat onverlet de eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door Dock35 jegens Klant. Dock35 is in dat geval tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Klant aansprakelijk te zijn.

18.9 Van Dock35 kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aansprakelijk van derden of van het verweer van Klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Klant. Klant zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Dock35 schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

 

Artikel 19. Zoekmachine optimalisatie en Adwords

De in dit artikel 19 opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien Dock35 ten behoeve van Klant Marketingdiensten verleent op het gebied van zoekmachine optimalisatie, Adwords en aanverwante diensten.

 

19.1 Indien Klant Dock35 inschakelt voor zoekmachine optimalisatie, komen Klant en Dock35 een optimalisatieovereenkomst overeen, waarvan de duur gelijk is aan de duur van de Overeenkomst.

19.2 Dock35 heeft het recht de optimalisatieovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of op te zeggen, zulks zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding jegens Klant, indien:

    1. Klant structureel zonder toestemming van Dock35 wijzigingen aanbrengt aan de website;
    2. Klant het domein aanpast; en/of
    3. Klant de website offline zet of verhuist naar een andere domeinnaam.

19.3 Indien Klant een website van hem/haar overdraagt en/of verkoopt aan een derde, is Klant verplicht de optimalisatieovereenkomst aan de desbetreffende derde over te dragen. Indien Klant de optimalisatieovereenkomst niet overdraagt, is Klant het volledige honorarium aan Dock35 verschuldigd ter hoogte van de waarde van het resultaat dat was bereikt bij volledige uitvoering van de optimalisatieovereenkomst.

19.4 Klant en Dock35 kunnen een Adwordscampagne voor onbepaalde tijd overeenkomen. Indien Klant deze overeenkomst opzegt en/of ontbindt, vindt geen restitutie plaats.

19.5 Klant machtig Dock35 om namens Klant op te treden ten behoeve van linkbuilding.

 

Artikel 20. Ontwikkeling digitale magazines en/of vormgeving

De in dit artikel 20 opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien Dock35 ten behoeve van Klant Marketingdiensten verleent op het gebied van digitale magazines en/of vormgeving.

 

Goedkeuring/acceptatie door Klant

20.1 Alle, ten behoeve van Klant door Dock35 te leveren digitale magazines en/of vormgeving, worden door Dock35 aan Klant schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd. Indien Klant niet binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt, wordt Klant geacht diens goedkeuring te hebben verleend.

20.2 Indien Klant tijdig diens bezwaren uit, zal Dock35 de nodige aanpassingen aan de geleverde digitale magazines en/of vormgeving verrichten en het aangepaste zo spoedig mogelijk wederom aan Klant ter goedkeuring voorleggen zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel.

 

Artikel 21. Social Media

De in dit artikel 21 opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien Dock35 ten behoeve van Klant Marketingdiensten verleent op het gebied van sociale media en aanverwante diensten.

 

21.1 Klant machtigt Dock35 om op sociale media berichten voor commerciële doeleinden te plaatsen. Klant zal hiertoe alle benodigde wachtwoorden en accountgegevens aan Dock35 verstrekken en geeft Dock35 het recht om wachtwoorden voor sociale media accounts te wijzigen.

21.2 Na afloop van de Overeenkomst zal Dock35 alle wachtwoorden voor de sociale media accounts aan Klant verstrekken, mits Dock35 naar behoren is gecompenseerd voor alle door haar verrichte Diensten en Klant aan al haar financiële verplichtingen jegens Dock35 heeft voldaan.

 

Artikel 22. Advisering en consultancy

De in dit artikel 22 opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien Dock35 ten behoeve van Klant Marketingdiensten verleent op het gebied van advisering en consultancy, welke niet onder leiding en toezicht van Klant worden uitgevoerd.

 

Uitvoering advies en consultancydiensten

22.1 Dock35 zal de advies- en consultancydiensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van Klant uitvoeren.

22.2 Dock35 is niet gebonden aan een doorlooptijd van de Overeenkomst omdat de doorloop van de Overeenkomst op het gebied van consultancy of advisering afhankelijk is van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Klant verstrekt en de medewerking van Klant en relevante derden.

22.3 De dienstverlening van Dock35 wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Dock35.

22.4 Het gebruik dat Klant maakt van een door Dock35 afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van Klant. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Overeenkomstnemer mag worden verwacht, berust geheel bij Klant, onverminderd het recht van Dock35 met alle middelen tegenbewijs te leveren.

22.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dock35 is Klant niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Dock35 en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Dock35. Klant zal de adviezen of rapportages van Dock35 niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

 

Rapportage

22.6 Indien Dock35 op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden, zal zij dit schriftelijk doen. Klant zal Dock35 schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Dock35 van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van Klant, beschikbaar van middelen en personeel van Klant en bijzondere of voor Dock35 mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Dock35 verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Dock35 hiervan op de hoogte stellen.

 

Vergoeding

22.7 Klant is voor de advisering- en consultancydiensten de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de Overeenkomst. De te betalen vergoeding wordt naar keuze van Dock35 berekend op basis van: (i) een ureninschatting en de daarbij behorende kosten in de Overeenkomst of (ii) nacalculatie. Indien de in de Overeenkomst ingeschatte uren en kosten worden overschreden, zullen de kosten van een dergelijke overschrijding aan Klant in rekening gebracht op basis van nacalculatie.